vacature poetshulp dienstencheques (m/v)

We zijn op zoek naar een poetshulp die graag een zinvolle job uitoefent met een hart zowel voor de klanten als voor het poetsen. Je gaat langs bij de klanten om hun huis te poetsen. Omdat deze klanten thuis zijn wanneer je langskomt, verwachten we ook dat je een luisterend oor biedt.

De poetshulp dienstencheques wordt aangeworven in contractueel verband, deeltijds voor bepaalde duur (eind 2021); met mogelijkheid tot vast contract na het succesvol doorlopen van een selectieprocedure.

Plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De poetshulp dienstencheques werkt onder de directe leiding van de verantwoordelijke voor de thuisdiensten en maakt deel uit van de cluster welzijn. Zij/hij rapporteert aan het hoofd sociale dienst/welzijn.

Hoofddoel van de functie

De poetshulp staat in voor het regelmatig onderhoud van de woning bij mensen die dit niet meer zelf kunnen, of ter ondersteuning van de mantelzorg, die de overige zorg voor de bepaalde persoon opneemt.

Taakomschrijving:

ten aanzien van de klanten:

- uitvoeren van wekelijks of 2-wekelijks onderhoud en sporadische onderhoudstaken

- onderhouden en schoonmaken van gebruikte materialen van de hulpvrager

- aandacht, begrip en belangstelling hebben voor de hulpvrager

- respecteren van het beroepsgeheim

- het doorbreken van de eenzaamheid van de bewoner, onder andere door het luisteren naar en praten met hem/haar

- de zelfredzaamheid van de bewoner zoveel mogelijk stimuleren

- de veiligheid van de bewoner thuis bevorderen en proberen om ongevallen te voorkomen

- klanten zelfstandig opvangen en verhelpen, en eventueel de klant doorverwijzen naar de coördinator

ten aanzien van de collega's

- inspringen en ondersteunen bij afwezigheid van collega's

- nuttige informatie doorgeven aan de collega die inspringt

ten aanzien van de coördinator:

- signaleren van tekortkomingen bij werkmiddelen, kwaliteit van materialen, ...

- signaleren van onveilige situaties op de werkvloer

- opvolgen van richtlijnen met betrekking tot veiligheid

- constructief deelnemen aan werk gerelateerd overleg

- formuleren van suggesties die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening

- afspraken met betrekking tot het werkrooster, verlofregeling, ... nakomen

- rekening houden met de instructies en adviezen van de coördinator. 

voor wie?

Voor deze vacature zijn er geen specifieke diplomavoorwaarden.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Voor deze functie kan je solliciteren door:

- het bijgevoegde sollicitatieformulier te bezorgen aan lokaal bestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout:

 • ofwel per post aan lokaal bestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • ofwel door het te deponeren in de brievenbus aan het gemeentehuis.

- digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website www.meerhout.be.

bedrag

Ons aanbod

De poetshulp dienstencheques ontvangt een maandelijkse wedde die valt in de loonschaal E1-E3; bruto-maandwedde: 1 884,70 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (E1 met 0 jaren anciënniteit). Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

Wat betreft de deeltijdse functie; is er de mogelijkheid tot een contract van max. 30u/week.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per VTE gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km)

meer info

De kandidaten worden uitgenodigd voor een grondig sollicitatiegesprek.

Voor extra informatie of vragen betreffende de jobinhoud, kan je contact opnemen met

Cindy Beckx op het nummer

014 36 90 20 of via e-mail: cindy.beckx@meerhout.be

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.