visie woonzorgcentrum

Binnen ons woonzorgcentrum staat kwaliteit van leven centraal. Iedere persoon is anders, waardoor kwaliteit van leven voor iedereen een andere betekenis en invulling heeft. Zorg op maat van de bewoner is daarom het uitgangspunt van onze zorgverlening. 

Bewoner

Binnen de zorg staat de bewoner centraal. We spreken dus van een bewonersgerichte zorg. Dit wil zeggen dat de zorg zoveel als mogelijk gebaseerd is op de wensen, verwachtingen, noden en behoeften van de bewoner.

Zorg op maat is een onderhandelende zorg, waar empowerment erg belangrijk is. Empowerment wil zeggen dat de bewoner zoveel als mogelijk betrokken wordt bij het zorgproces. We streven naar een open communicatie, waarbij de bewoner de kans krijgt om eigen verantwoordelijkheid te nemen en om eigen keuzes en beslissingen te maken. We bieden de kans om in het mate van het mogelijke mee inspraak te verkrijgen in het eigen zorgproces.

Ook het sociale netwerk van de bewoner is en blijft belangrijk. Graag willen wij een open huis zijn, waar bezoek altijd welkom is. We willen familie en mantelzorgers zoveel mogelijk betrekken bij het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum alsook bij het individuele zorgproces. 

Wonen en leven

Ons woon- en leefklimaat is gebaseerd op de principes van omgevingszorg. We erkennen het belang van de omgeving voor het welzijn en functioneren van bewoners. Niet alleen de fysieke omgeving, maar ook de werkprocessen en bejegening zijn fundamenteel. 

Graag creëren we een echte thuis voor onze bewoners.

We trachten de omgeving zo aan te passen dat ze voor alle bewoners, ongeacht hun fysieke of cognitieve beperkingen, overzichtelijk, duidelijk en herkenbaar is. Dit leidt tot herkenning, veiligheid en rust en stimuleert doelgericht gedrag. 

Dit realiseren we door het leven zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij het dagelijks leven van thuis. Huiselijkheid speelt daarbij een grote rol. Die huiselijke sfeer verwezenlijken we door een gezellige en comfortabele inrichting van de leefruimtes. De kamers zijn bemeubeld, maar bewoners hebben de mogelijkheid om ze binnen een vastgelegd kader naar eigen smaak aan te kleden om zo de huiselijkheid, vertrouwdheid en geborgenheid te versterken. 

Ook onze leefgroepwerking is georganiseerd om het alledaagse reilen en zeilen zoveel mogelijk te waarborgen. 'De juiste prikkel op het juiste moment', dat is ons basisprincipe. We erkennen dat betekenisvolle activiteiten op maat bijdragen aan het welzijn en de levenskwaliteit van onze bewoners. 

Op maat werken kan pas slagen door te luisteren naar de bewoner. Niet iedereen kan zich verbaal uitdrukken. Oog hebben voor iemands lichaamstaal is daarom eens zo belangrijk. We trachten de aandachtspunten, bekommernissen en wensen van onze bewoners te achterhalen en streven naar een duidelijke open communicatie hierrond. Waar het kan gaan we met deze bemerkingen aan de slag, waar het niet kan expliceren we duidelijk waarom. 

Wonen doe je 'samen'. In ons woonzorgcentrum hebben we daarom oog voor integratie. We willen de bewoner zoveel als mogelijk betrekken in het dagelijks leven van het woonzorgcentrum, rekening houdend met ieders individualiteit. Enerzijds willen we zoveel mogelijk ruimte geven om eigen gewoontes en rituelen te behouden en hobby’s en interesses verder te beoefenen. Anderzijds willen we de bewoner stimuleren om nieuwe gewoontes en rituelen aan te leren en om nieuwe hobby’s en interesses te ontdekken.

Bovendien stimuleren we hierdoor het onderlinge sociale contact en krijgt de bewoner de kans om oude bekenden tegen te komen en om nieuwe mensen te leren kennen. 

Integratie gaat niet enkel om het leven binnen het woonzorgcentrum, maar ook om het leven daarbuiten. We willen ons woonzorgcentrum openstellen voor de buitenwereld. We hechten veel belang aan intergenerationele contacten en willen zelf ook mee deelnemen aan het dorpsleven buitenshuis. 

Zorg

Tijdens onze zorgverlening respecteren we de privacy en waardigheid van de bewoner. Verzorgen betekent tijd maken voor de bewoner en oog hebben voor detailzorg. De verzorging wordt uitgevoerd met een basishouding die gesteund is op vriendelijkheid, respect en empathie. 

We gaan zo veel mogelijk uit van de mogelijkheden die iemand heeft. Autonomie en zelfstandigheid zijn hiervoor de fundamenten. We trachten de zelfstandigheid van iemand zo goed mogelijk te valideren om die ook zoveel mogelijk te behouden of te bevorderen.

Daarnaast bieden we de nodige hulpmiddelen en ondersteuning aan zodat de bewoner zo optimaal mogelijk kan functioneren met zijn beperking. "Normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig", dat is ons uitgangspunt. Ook binnen het individuele zorgproces van onze bewoner trachten we zo lang mogelijk een 'normaal' traject te doorlopen. Aanpassingen en hulpmiddelen worden enkel geadviseerd wanneer ze echt nodig zijn. 

Personen met een zware of volledige zorgbehoefte zijn niet altijd gebaat met activatie. Daarom willen wij op een gegeven moment de passiviteit accepteren om op die manier een kwalitatieve comfortzorg aan te bieden. 

Rechten en plichten

We respecteren niet alleen de persoonlijkheid, waardigheid en autonomie van onze bewoners, maar uitdrukkelijk ook de formele humanitaire rechten van ieder persoon. 

Wij aanvaarden en respecteren de ideologische, filosofische, religieuze en politieke overtuiging van de bewoner van welke strekking die ook mag zijn en bieden elke bewoner kwalitatieve zorg op die maat. 

We beschermen de bewoner en diens persoonlijke levenssfeer door tijdens de zorg te handelen met aandacht voor de privacy en waardigheid van de bewoner, maar ook door het beveiligen van bewonersgegevens op vlak van administratie en informatieveiligheid. 

We bieden de bewoner de kans om zoveel als mogelijk eigen keuzes te maken. Die keuzes moeten wel in overeenstemming zijn met de regels en afspraken binnen de voorziening: keuzevrijheid kan niet verward worden met vrijblijvendheid. 

Ook wat betreft het levenseinde respecteren we de individuele keuzes van de bewoner: het recht op waardig sterven. De bewoner kan de manier waarop hij of zij wil sterven in het woonzorgcentrum zelf bepalen. Zolang deze keuze binnen de bepalingen van de wetgeving blijft, zal het woonzorgcentrum de bewoner hierin geen beperkingen opleggen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.